דוח מעמ מקוון מהדורה 2010

דוח מע”מ חדש – PCN874

לפי הנחיות רשות המסים, עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע”מ באמצעות קובץ PCN874. הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש.

כל זאת, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב את הדיווחים על העסקאות עם הדיווחים על התשומות.

להלן הנחיות לגבי אופן העבודה בתוכנת חשבשבת על מנת להתאים את רישום הנתונים לדוח מע”מ במתכונת החדשה.

 


עסקים שקולטים בחשבשבת תנועות יומן מתוכנה אחרת, מתבקשים לברר באתר חשבשבת (פירוט בפיסקה הבאה) אם בית התוכנה מןפיע ברשימה של המימשקים התקינים המועברים אלינו. אם הם אינם מופיעים הרשימה – . אם לא, עליהם להתאים את המימשק על פי מסמך זה.כמו כן יש לדרוש מבית התוכנה לשלוח אלינו דוגמאות של הקבצים המתוקנים לכתובת הדוא”ל הבאה: mimshak@hash.co.il.

באתר חשבשבת ניתן למצוא את רשימת בתי התוכנה המעבירים ממשקים לחשבשבת באופן תקין. הקישור לרשימה: a35848-tmp.s418.upress.link בכפתור הצהוב ‘ממשקים מע”מ מקוון’.

פרטים על התקנות ניתן לקרוא באתר רשות המסים:

http://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatDivuachHeaboniyotMekuvan.aspx

לשאלות נוספות נא להקליק על צלמית עזרה, הנמצאת על שולחן העבודה שלכם, או בדף הבית באתר שלנו.   a35848-tmp.s418.upress.link

כללי

כאמור, דוח 874 כולל פירוט של חשבוניות המכירה ושל חשבוניות הרכש. חשבשבת מפיקה את הדוח על סמך תנועות היומן בהנה”ח. יש להקפיד על הנקודות הבאות:

אין לרשום תנועות חד צדיות: אין לרשום חשבונית מס באמצעות תנועות יומן חד צדיות (תנועת חובה בלבד או תנועת זכות בלבד). על כל החשבוניות להירשם באמצעות פקודות יומן הכוללות סוג תנועה או באמצעות פקודת יומן מפורטת. ניתן לרשום חשבונית מסוימת באמצעות כמה תנועות יומן (לדוגמה: חשבונית עם פיצול תשלומים), אולם כאמור כל תנועת יומן חייבת להיות מאוזנת, וכולן צריכות להיות רשומות לפי ההנחיות בחוברת זו. בעת הפקת דוח 874 חשבשבת תאחד את התנועות השונות של החשבונית לתנועה אחת.

תאריך החשבונית: בכל תנועות היומן של מכירה יש לרשום את תאריך המסמך (תאריך החשבונית) בשדה תאריך אסמכתא (התאריך הראשון בתנועת היומן).

מספר החשבונית: בכל תנועות היומן של מסמכי מכירה (חשבוניות ללקוחות) יש לרשום את מספר החשבונית בשדה אסמכתא (האסמכתא הראשונה).

בכל תנועות היומן של מסמכי רכש (חשבוניות מספקים), יש לרשום את מספר החשבונית בשדה אסמכתא 2 (השדה השני של אסמכתא). ניתן גם לרשום את מספר החשבונית בשדה אסמכתא ראשונה, אך יש להקפיד על רישום עקבי (כלומר, לא לרשום את האסמתכא בחלק מהתנועות בשדה אסמכתא שנייה ובחלק מהתנועות – בשדה אסמתכא שנייה).

עסקים וארגונים שמפיקים את כל חשבוניות המכירה ורושמים את כל חשבוניות הרכש באמצעות מערכת השיווק והמלאי של חשבשבת יכולים להמשיך לעבוד כרגיל. תנועות היומן שהתוכנה רושמת באופן אוטומטי מתאימות לדרישות של רשות המיסים.

להלן מבנה פקודות היומן עבור סוגי המסמכים השכיחים:

המסמך

ח-ן חובה

%

ח-ן זכות

%

חשבונית מס מכירה

לקוח

118.00

הכנסות

מע”מ עסקאות

100.00

18.00

חשבונית מס זיכוי

הכנסות

מע”מ עסקאות

100.00

18.00

לקוח

118.00

חשבונית מס מכירה פטורה ממע”מ

לקוח

100.00

הכנסות פטורות

100.00

חשבונית מס זיכוי פטורה ממע”מ

הכנסות פטורות

100.00

לקוח

100.00

חשבונית רכש

הוצאות

מע”מ תשומות

100.00

18.00

ספק

118.00

זיכוי רכש

 ספק

118.00

הוצאות

מע”מ תשומות

100.00

18.00

חשבונית רכש מע”מ 2/3

 הוצאות

מע”מ תשומות

106.00

12.00

ספק

118.00

חשבונית רכש מע”מ 1/4

הוצאות

מע”מ תשומות

113.50

4.50

ספק

118.00

 

הגדרות חברה

הגדרת מספר עוסק מורשה של החברה

דוח מעמ PCN874  כולל גם את מספר העוסק מורשה של העסק. על מנת שהקובץ יכלול מידע זה יש להיכנס להגדרות > הגדרות חברה. בלשונית פרטים כלליים יש לרשום את מספר העוסק מורשה של החברה.

190

הגדרות לדוח מע”מ

בהמשך חוברת זו מפורטים הכללים לגבי כל אחד מהמסמכים הנרשמים בעסק. בחלון הגדרות חברה > דוח למע”מPCN874 , הגדרות לדוח מע”מ בוחרים כמה אופציות לגבי הדוח, לפי ההסברים שלהלן.

191

 • שיטת הפקת דוח PCN874 –בסעיף זה בוחרים באיזו שיטה יופק דוח מע”מ PCN874. יש לסמן את הסעיף: התוכנה שולפת אוטומטית את החשבוניות שהגיעו באיחור. בשיטה זו התוכנה מסמנת חשבוניות רכש שנכללו בדיווח למע”מ ואינה כוללת אותם בדיווח הבא.
 • הצגת חלון סינון תשומות גם כאשר אין החזר – יש לסמן חלון זה כדי שבעת הפקת הדוח יהיה ניתן לסמן תשומות מסוימות שיידחו לדיווח הבא. זאת, על מנת להמנע מהחזר תשומות.

יש להגדיר סעיפים אלה עבור כל חברה החייבת בדיווח מע”מ PCN874.

עדכון מספר עוסק מורשה בכרטיסי לקוחות וספקים

 בכל כרטיס לקוח או כרטיס ספק, למעט לקוחות שאינם עוסקים מורשים, ולמעט לקוחות חו”ל וספקי חו”ל, יש לעדכן את מספר העוסק מורשה באופן הבא:

נכנסים לכרטיסי חשבון – הנהלת חשבונות > חשבונות. מאתרים את כרטיס הלקוח או כרטיס הספק הרלוונטיים ובוחרים בתפריט פעולות נוספות > מע”מ וניכוי במקור. בחלון זה מעדכנים את השדה: מספר ע”מ (עוסק מורשה).

 

יוצאים מן הכלל:

 • אם ללקוח או לספק אין מספר עוסק מורשה (מלכ”ר, עירייה, משרד ממשלתי וכד’), יש לרשום מספר עמותה, או מספר ישות וכד’. ניתן לחפש את מספר הישות באתר של חשבשבת.
 • בחשבונות מרכזים, יש לרשום את מספר העוסק גם בכרטיס של החשבון המרכז וגם בכל כרטיסי החשבון של הסניפים.
 • ללקוח או ספק השייך לאיחוד עוסקים רושמים את מספר העוסק מורשה של האיחוד.

192

 

כפתור קיצור דרך

כאמור, יש לעדכן בכל כרטיסי החשבון של הלקוחות והספקים מספר עוסק מורשה. ניתן לייעל את העבודה באמצעות הגדרת כפתור קיצור דרך במסך כרטיסי חשבון. בחלק העליון של מסך חשבונות מופיעים 3 כפתורי ידיים. כל אחד מ- 3 הכפתורים יכול לשמש כקיצור דרך לפעולה מתפריט פעולות נוספות. להגדרת כפתור קיצור דרך יש לפעול באופן הבא:

 1. מציבים את הסמן על כפתור הידיים הרצוי (1, 2 או 3).
 2. בתפריט הקליק הימני של העכבר בוחרים בסעיף שינוי הגדרת כפתור.
 3. בוחרים בסעיף מע”מ וניכוי במקור.

מעתה, בכדי להגדיר לכרטיס חשבון מספר ע”מ, מאתרים את הכרטיס הרלוונטי ובוחרים בכפתור היד שהוגדר למטרה זו.

ניתן לבחור בכפתור קיצור דרך שהוגדר גם באמצעות המקלדת. לדוגמה, עבור כפתור קיצור דרך מספר 1 בוחרים בו זמנית בצירוף המקשים  Alt   ו-  1.

אינדקס חשבונות

 הפקת דוח מע”מ 874PCN מחייבת שאינדקס החשבונות יאפשר הבחנה בין הקבוצות הבאות:

 • לקוחות לא מזוהים (לקוחות מזדמנים, לקוחות פרטיים)
 • לקוחות חו”ל
 • ספקים עבורם מופקת חשבונית עצמית
 • קופה קטנה
 • לקוחות ברשות הפלסטינאית
 • ספקים ברשות הפלסטינאית

 ההפרדה בין סוגי החשבונות השונים מתבצעת בדרך כלל באמצעות קודי מיון.

 עסקים שהפעילות שלהם כוללת יבוא מתבקשים לפתוח כרטיס חדש: מע”מ תשומות מיבוא. בכרטיס זה יש להגדיר חשבון ראשי: מע”מ תשומות. הסבר מפורט בהמשך.

 בסיום עריכת השינויים באינדקס החשבונות מומלץ להפיק דוח אינדקס חשבונות. להפקת הדוח בוחרים: דוחות > דוחות הנהח > אינדקס חשבונות.

193

דוח זה מציג גם את מספר העוסק מורשה של החשבון. יש לוודא שלכל החשבונות הרלוונטיים מופיע מספר עוסק מורשה.

חשבוניות לקוח

כאמור, אין לרשום פקודת יומן בגין חשבונית ללקוח כפקודה חד צידית. מומלץ להגדיר סוג תנועה עבור חשבונית מס ללקוח.

 יש לרשום תנועת יומן נפרדת עבור כל חשבונית מכירה שהסכום שלה לפני מע”מ הוא 5,000 ₪ או יותר, בין אם המכירה היא ללקוח שהוא עוסק מורשה, ובין אם המכירה היא ללקוח פרטי שאינו מקזז מע”מ (לקוח לא מזוהה). ניתן לרשום את המכירות ללקוחות פרטיים בכרטיס ‘לקוחות שונים’ (כלומר, לא צריך לפתוח כרטיס נפרד לכל לקוח פרטי). כאשר לקוח מזדמן מעוניין לקבל חשבונית מס לצורך קיזוז מע”מ תשומות, אזי, אם סכום החשבונית לפני מע”מ הוא לפחות 5,000 ₪, חובה לרשום במסמך את מספר העוסק של הלקוח.

 רישום החשבונית מחייב הקפדה על רישום אסמכתאות ותאריכים בהתאם לכללי הרישום הנדרשים ע”י רשות המיסים.

 להלן כללי הרישום:

פקודת יומן – חשבונית מס מכירה

חן חובה

%

חן זכות

%

אסמ-1

תאריך

לקוח

118

הכנסות

מעמ עסקאות

100

18

מס החשבונית

תאריך הרישום

 

תנועות יומן של מכירות קופה רושמת

תנועות היומן של מכירות קופה רושמת נרשמות על סמך הסכומים בצובר Z. דרישת רשות המסים היא שתנועות יומן של מכירות קופה רושמת יכללו לא רק את סכום המכירה אלא גם את כמות התלושים. בעת הפקת דוח מעמ מקוון  874  התוכנה קוראת את כמות תלושי המכירה משדה אסמכתא (אסמכתא ראשונה). יש לרשום את כמות התלושים רק באחת התנועות של סיכום המכירות (בשאר התנועות יש לרשום 0).

אם התנועות של מכירות קופה רושמת מגיעות לחשבשבת מתוכנה אחרת, יש להנחות את בית התוכנה לרשום את מספר התלושים בשדה אסמכתא באחת התנועות, ולרשום 0 בתנועות האחרות. כמובן, אם בית התוכנה אינו שולח את הנתון, המשתמש יכול להוסיף את מספר המכירות באופן ידני.

 הערה: כאשר מוכרים באמצעות נקודת מכירה, POS (ולא באמצעות קופה רושמת), כל תלוש הוא חשבונית מס, ונרשם ע”י תנועת יומן נפרדת.

 להלן כללי הרישום:


פקודת יומן – מכירות קופה רושמת

חן חובה

%

חן זכות

%

אסמ-1

תאריך

לקוחות שונים

118

הכנסות מכירה קופה רושמת
מעמ עסקאות

100

 18

כמות תלושים

תאריך הרישום

 

מכירות / קניות כנגד הרשות הפלסטינאית

תנועות היומן של חשבוניות מספקים הנמצאים ברשות הפלסטינאית שונות בשיעור המע”מ שלהן (בחשבוניות רכש). כל הלקוחות והספקים ברשות הפלסטינאית צריכים להיות בעלי קוד מיון משותף (בעת הפקת דוח 874 החדש יש לציין את קוד המיון).

חשבוניות רכש מספקים

חשבוניות רכש נרשמות במערכת הנה”ח על סמך החשבוניות שנתקבלו מהספקים. על פי הנחיות רשות המיסים  יש להציג בדוח את מספר החשבונית של הספק במלואה, אלא אם כן היא כוללת יותר מ- 9 ספרות, ואז יש לרשום את 9 הספרות האחרונות, או לפחות את 6 הספרות האחרונות. כמו כן, יש לרשום מספר חשבונית ספק ללא אותיות וסימנים.

 כללי הרישום של חשבונית ספק בחשבשבת ERP :

פקודת יומן – חשבונית רכש

חן חובה

%

חן זכות

%

אסמ-1

אסמ-2*

תאריך

הוצאות

מעמ תשומות

100

 18

ספק

118

מס. מסמך בסיס

מס. חן רכש

תאריך הרישום

 

 

*הערה: מומלץ לרשום את מספר חשבונית הספק בשדה באסמכתא 2. הסיבה להמלצה זו היא: לאחר רישום חשבונית הספק בתוכנה נרשם, בדר”כ, התשלום לספק. התשלום נרשם בהנה”ח מול חשבון הבנק של העסק. מספר השק נרשם באסמכתא 1. לביצוע התאמת בנק יש לרשום מספר השק לספק באסמכתא 1.  לביצוע ניתוח כרטיס ספק יש לרשום בתנועת התשלום את מספר חשבונית הספק בגינה התקבל התשלום באסמכתא 2. באופן זה מערכת הנה”ח מעודכנת באופן המאפשר לבצע ניתוח כרטיסים והתאמת בנק ביעילות.

בין אם רושמים את מספר החשבונית בשדה אסמכתא 2 (כפי שמומלץ) או בשדה אסמכתא 1, יש להקפיד על רישום עקבי (כלומר, לא לרשום את האסמכתא בחלק מהתנועות בשדה אסמכתא שנייה ובחלק מהתנועות – בשדה אסמכתא שנייה).

 אם החלטתם לרשום את מס’ האסמכתא של הספק באס-1 ולא באס-2, יש לציין זאת בתפריט הגדרות>הגדרות חברה>הגדרות מעמ pcn874

 חובה לרשום בפקודת היומן של חשבונית ספק כרטיס ספק הכולל מספר עוסק מורשה, (למעט תנועות קופה קטנה). ניתן גם לרשום בכרטיס ‘ספקים שונים’ פעולות של ספקים  חד-פעמיים קטנים (שאינם קופה קטנה) אולם אז חובה לרשום בפקודת היומן את מספר העוסק של הספק. שימו לב שבכרטיס ‘ספקים שונים’ אינו מאפשר ניכוי במקור לספק.

 חשבוניות רכש עם מע”מ חלקי (2/3 או 1/4): אין לקלוט באמצעות מסמכי רכש חשבוניות שהמע”מ שלהם חלקי (כגון: קניית דלק). יש לרשום חשבוניות אלו רק באמצעות פקודות יומן, כפי שמפורט בטבלה שבהמשך.

חשבוניות רכש מספק שהגיעו באיחור – לאחר תאריך הדיווח ממע”מ
התוכנה עוקבת באופן אוטומטי אחר החשבוניות שנכללו בדוח. לכן, אם חשבוניות רכש מסוימת מגיע לאחר שהוגש דוח מע”מ (לדוגמה חשבונית רכש מחודש יולי 2013 שהגיעה לעסק בחודש נובמבר 2013), רושמים אותה כרגיל (בהתאם למבנה הרישום שהוצג לעיל).

חשבונית רכש לדחייה לחודש הדיווח הבא

לעיתים סכום מע”מ תשומות גבוה, יכול לגרום לכך שהדוח יהיה להחזר. עסקים שרוצים למנוע דוחות להחזר יכולים לפעול באופן הבא: בעת הפקת דוח מע”מ חשבשבת מציגה את כל התשומות הנכללות בדיווח הנוכחי. ניתן לסמן שחשבוניות לא יכללו בדיווח, אלא ידחו לדוחות הבאים.

במקרים בהם קיימת חשבונית ספציפית שמעוניינים לדחות את הדיווח עבורה ניתן לסמן חשבונית זו מראש בפקודת היומן בשדה אסמכתא 3. יש לקבוע קוד כלשהו לבחירתכם. בעת הפקת הדוח ניתן לסמן תנועות הכוללות אסמכתא 3 כלשהי.

בדיקת כפילות חשבונות ספקים

בדיקה זו סורקת את תנועות חשבוניות ספקים במאגר קבוע ובמאגר זמני ובודקת האם החשבוניות המופיעות במנה נרשמו בשנת המס הנוכחית.

הבדיקה מתייחסת למפתח הספק, האסמכתא והסכום. התוכנה מדווחת על כפילות רק במקרים הבאים:

 1. מספר החשבונית גדול מ 100.
 2. לפחות אחת מהמנות נקלטה לקובץ הקבוע.
 3. חשבון החובה בפקודת היומן מוגדר כחשבון ראשי: הוצאות.

 הדוגמה הבאה מציגה דוגמה של חשבונית ספק כפולה שמספרה 5138281. מומלץ לבצע בדיקת כפילות ספקים טרם סגירת מנה הכוללת חשבוניות ספק לקובץ הקבוע.

 194

קופה קטנה

תנועות יומן של קופה קטנה רושמים במבנה של חשבונית רכש (לחובת כרטיס הוצאות וכרטיס מע”מ תשומות ולזכות קופה קטנה). בשדה אסמכתא 2 רושמים את כמות החשבוניות שרוכזו בתנועת היומן.

לדוגמה, אם סך הוצאות ציוד משרדי לחודש מרץ הוא 928 שקלים עבור 15 חשבוניות תרשם פקודת היומן באופן הבא:

פקודת יומן – קופה קטנה

חן חובה

 

חן זכות

 

אסמ-2 (כמות חשבוניות)

תאריך

ת.ערך

הוצאות חניה

מעמ תשומות

800

 144

קופה קטנה

944

15

1.11.13

30.11.13

 

הערה: על פי הנחית רשות המיסים קיימת הגבלה לגבי סכום מע”מ תשומות בכל חשבונית שנרשמת במסגרת הקופה הקטנה. (ההגבלה הנוכחית- 300 ₪ מעמ תשומות, כלומר סכום החשבונית כולל המע”מ בן 18% הוא 1,966.67₪).

 בתנועות היומן של קופה קטנה ניתן לרכז חשבוניות שונות ששייכות לאותה הוצאה (לדוגמה, כל החשבוניות של חניה), אך כאמור יש לרשום את כמות החשבוניות השונות באסמכתא 2.

 לדוגמה:

להלן הוצאות קופה קטנה בחודש נובמבר:

ציוד משרדי:  1820 שקלים.   סה”כ 48 חשבוניות בגין ציוד משרדי.

תחזוקה: 1450 שקלים.         סה”כ 15 חשבוניות בגין תחזוקה.
דואר: 890 שקלים                 סה”כ 12 חשבוניות בגין דואר.

הסכומים אינם כוללים מע”מ.

פקודת היומן במקרה זה תרשם באופן הבא:

חן חובה

 

חן זכות

 

אסמ-2 (כמות חשבוניות)

תאריך

ת.ערך

הוצאות משרד

הוצ. תחזוקה

הוצאות דואר
מעמ תשומות

1820.0

1450.0

890.0

748.8

קופה קטנה

4908.8

75

1.11.13

30.11.13